Naše usluge

Krivično i prekršajno pravo

Privredno i kompanijsko pravo

Ugovori i ugovorno pravo

Naknada štete

Građevinsko pravo i pravo nad nepokretnostima

Nasledno pravo

Porodično pravo

Radno pravo

Ustavno i upravno pravo

Poresko pravo

Pravo intelektualne svojine

Krivično i prekršajno pravo

“Cujusvis hominis est errare” – Svaki čovek može da pogreši.

Latinska izreka

Nepoštovanje pravnih propisa može biti greška koja dovodi do konsekvenci. Ukoliko se pravni propisi krše u oblasti krivičnog prava, posledica greške može biti gubitak slobode.

Advokati naše Kancelarije biće Vaši zastupnici ukoliko budete optuženi za izvršenje bilo kog krivičnog dela ili ako protiv Vas bude pokrenut krivični postupak, pružajući Vam kompletnu pravnu podršku od trenutka pokretanja krivičnog postupka pa do pravosnažne presude. Višedecenijsko znanje i iskustvo sticano zastupanjem u krivičnim predmetima širom Republike Srbije, biće stavljeno Vama na raspolaganju sa ciljem što povoljnijeg ishoda. Naročito ističemo saradnju koju u krivičnim predmetima naša kancelarija ostvaruje sa advokatom Nemanjom R. Lukićem iz advokatske kancelarije “Fila”.

Advokatski tim naše Kancelarije zastupaće Vas i ukoliko imate postupke pred Prekršajnim sudovima u Republici Srbiji.

Privredno i kompanijsko pravo

“Znati nije dovoljno, mora se primeniti. Hteti nije dovoljno, mora se uraditi.”

Johan Wolfgang Goethe, nemački pesnik

Ukoliko imate poslovnu ideju i znanje da je realizujete, naša Kancelarija će Vam pružiti pravnu podršku prilikom osnivanja Vaše kompanije, sačinjavajući svu potrebnu pravnu dokumentaciju i preduzimajući potrebne pravne korake za registraciju kompanije pred državnim organima.

Ukoliko već imate kompaniju, naša Kancelarija će Vam pružiti potpuni pravni konsalting u vezi sa pravnim poslovanjem Vaše firme, sa željom da se poslovanje optimalizuje i prilagodi potrebama tržišta. Zastupaćemo Vašu kompaniju u pregovorima sa drugim pravnim subjektima i pružićemo Vam celokupnu pravnu podršku pri zaključenju pravnih poslova između privrednih subjekata, domaćih i inostranih.

U slučaju sudskih postupaka koji proisteknu iz poslovanja Vaše kompanije, naš tim advokata će Vaše interese zastupati pred sudom.

Ugovori i ugovorno pravo

“Verba volant, scripta manent” – Reči lete, a zapisano ostaje.

Latinska izreka

Ako kupujete pokretnu stvar ili nekretninu, iznajmljujete poslovni ili stambeni prostor, pozajmljujete ili Vam pozajmljuju novac, najvažnije je da jasno znate šta ste se dogovorili sa drugom ugovornom stranom, te koja su Vaša prava i obaveze. Da bi se svi nesporazumi izbegli, najbolji način je da vaš dogovor pretočite u pisani dokument-ugovor.

Bez obzira na vrstu ugovora, bez obzira da li ugovor zaključuje privredni subjekat ili fizičko lice, domaće ili inostrano, naši advokati će Vam predložiti koji su najbolji načini da obezbedite svoj ugovorni položaj i da budete sigurni da će druga ugovorna strana ispuniti svoje ugovorne obaveze.

Ukoliko iz ugovornog odnosa proistekne spor o postojanju prava iz ugovora, naša Kancelarija će u sudskom postupku zaštiti Vaša prava.

Naknada štete

“Ako nas neće sreća, ostaje još jedna velika i utješna sreća. To je: izbjeći nesreću.”

Matija Bećković

U životu svakog pojedinca događaju se neprijatne životne situacije, kada nismo imali sreće ili kada nismo mogli izbeći nesreću. Neprijatne životne situacije mogu nam naneti štetu, u duhovnom ili materijalom smislu. Ukoliko je splet životnih okolnosti umanjio Vašu imovinu ili sprečio njeno uvećanje, imate pravo da od lica koje je prouzrokovalo tu posledicu zahtevate da štetu nadoknadi. Ako Vas je neko, pak, telesno povredio, imate pravo da od njega zahtevate novčanu satisfakciju za fizičke bolove, strah, duševne bolove zbog umanjenja životnih aktivnosti ili naruženost koju trpite.

Da biste ostvarili Vaše pravo na naknadu štete, potrebno je da prođete kroz sudsku ili vansudsku proceduru, a najbolje je da Vaš vodič na tom putu budu profesionalni, stručni i advokati sa iskustvom.

Naša advokatska kancelarija zastupa više desetina klijenata u postupku naplate štete u sudskim i vansudskim postupcima kao i u postupcima pred osiguravajućim društvima. Naša kancelarija posebno pristupa zastupanju klijenta u svim oblastima naknade štete koja je nastala usled različitih štetnih događaja i radnji.

Građevinsko pravo i pravo na nepokretnostima

“Nema mesta lepšeg od vlastitog doma.”

Marcus Tulius Cicero, rimski filozof i državnik

Ukoliko planirate da gradite svoj dom, da kupite kuću, stan ili drugu nepokretnost, u Vašem timu, pored građevinskog inženjera i arhitekte, mora biti i advokat. Ako ste odlučili da svoj dom sami sagradite ili renovirate, stručna pravna pomoć Vam je neophodna prilikom kupovine građevinskog zemljišta, prilikom utvrđivanja mogućnosti gradnje, prilikom dobijanja uslova gradnje, građevinske dozvole i uknjižbe Vašeg objekta u katastar nepokretnosti. Postupak gradnje građevinskih objekata, pored pravila građevinskog esnafa, podrazumeva i odgovarajuće pravne procedure koje moraju biti ispoštovane. Ukoliko kupujete već izgrađenu kuću, stan ili poslovni prostor, stručna pravna pomoć je potrebna kako bi se proverilo da li lice od koga kupujete poseduje svu neophodnu dokumentaciju i da li ste pravno bezbedni. Pomoć advokata naročito je potrebna prilikom kupovine objekata u izgradnji, obzirom da investitor mora posedovati odgovarajuću dokumentaciju koja korespondira fazi gradnje objekta. Pružanje pravne pomoći, usluga i saveta u oblasti građevinarstva od strane advokata naše kancelarije predstavlja kompletan pravni konsalting i monitoring, a što obuhvata potpuno rešavanje pravnih pitanja i problema u oblasti građevinarstva.

Advokati naše kancelarije za Vaše potrebe zastupaju i učestvuju u postupcima preparcelacije građevinskih parcela te formiranja zasebno-izdvojenih, novo-formiranih, građevinskih parcela. Advokatska kancelarija Savska za Vaše potrebe zastupa i učestvuje u postupcima izdvajanja parcele, eksproprijacije zemljišta, komasacije, arondacije zemljišta te postupcima radi utvrđivanja i isplate naknade za eksproprisano zemljište.
Pružamo kompletnu pravnu pomoć radi dobijanja građevinskih dozvola, upotrebnih dozvola kao i rešavanje obligacionih odnosa između učesnika u građevinskim odnosima. To obuhvata sačinjavanje različitih pisanih isprava kao što su Ugovor o zajedničkom ulaganju i izgradnji, Ugovor o fizičkoj deobi, Ugovor o izvođenju radova, založne izjave, saglasnosti koje prate građevinske odnose, sporazumi koji prate građevinske odnose te zastupanje i učestvovanje u postupcima pred različitim državnim preduzećima i organima uprave u cilju realizacije građevinskih projekata. Advokati naše kancelarije pružaju celokupnu pravnu pomoć u postupcima ozakonjenja i legalizacije stambenih, poslovnih, i pomoćnih objekata pred organima lokalne samouprave i gradske uprave, kao i pružanje sveobuhvatne pravne pomoći u postupcima konverzije i prenamene zemljišta pred nadležnim organima uprave.

Nasledno pravo

“Ako su ti deca zla ne zaslužuju nasledstvo, ako su dobra i vredna nasledstvo im neće biti potrebno.”

Kineska poslovica

Život svakog čoveka se biološki završava u jednom vremenskom trenutku, ali čovekova imovina nastavlja svoj “život” i mora dobiti novog titulara. Istorijsko-evolutivno posmatrano najstariji način sticanja imetka bilo je nasleđivanje predaka.

Čovek za vreme svog života može odlučiti ko će naslediti njegovu imovinu sačinjavanjem zaveštanja (testamenta) ili svoju imovinu može podeliti drugim licima nekim od naslednopravnim ugovorima – Ugovorom o poklonu, Ugovorom o doživotnom izdržavanju ili Ugovorom o raspodeli imovine za života.

Ukoliko želite da raspodelite imovinu za vreme života ili ako želite da saznate koliki imetak ćete naslediti od svojih predaka, naši advokati će Vam pružiti potpunu i tačnu pravnu pomoć.

Porodično pravo

“Brak je nešto zbog čega se uvek kajemo, bilo da ga sklopimo ili ne sklopimo.”

Sokrat

Zakonski propisi iz oblasti porodičnog prava prate nas tokom celog života. Prvo nas štite kao decu, zatim nam daju prava kao supružniku, a zatim propisuju obavezu kao roditelju. Propisi su isti ali se naša porodična uloga menja.

Prava deteta, prava i obaveze roditelja, način zaključenja i razvoda braka, odnosi supružnika, predbračni ugovori su predmet regulisanja porodičnog prava.

Advokatska kancelarija Savska, na osnovu višedecenijskog iskustva i detaljnog praćenja izmena zakonske regulative, međunarodnih standarda i sudske prakse, pruža stručnu i savesnu pravnu pomoć u svim vrstama bračnih i porodičnih sporova. Posebnu pažnju posvećujemo postupcima koji za predmet imaju prava deteta, vodeći se međunarodno prihvaćenim pravnim standardom: ”u najboljem interesu deteta“.

Radno pravo

“Čovek je rođen da radi, da trpi i da se bori; ko tako ne čini mora propasti.”

Nikola Tesla, srpski naučnik

Čovek najveći deo vremena u toku svog života provede radeći i egzistencijalno obezbeđujući sebe i svoju porodicu. Zbog značaja koji rad ima za svakog pojedinca i za društvo u celini, radni odnos je imperativnim pravnim pravilima regulisan.

Bez obzira da li ste poslodavac ili radnik, dobro uređeni radni odnosi su polazna baza za uspeh svakog poslovnog kolektiva.

Naša kancelarija u oblasti radnog prava pruža pravnu pomoć i pravne usluge i to:
– zastupanje u sudskim postupcima proisteklih iz radnog odnosa;
– sastavljanje pravilnika o sistematizaciji radnih mesta kod poslodavca;
– sastavljanje pravilnika o radu, kolektivnih ugovora;
– sastavljanje ostalih internih akata poslodavca;
– sastavljanje Ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme, Ugovora o delu, Ugovora o zastupanju, Ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, Ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju;
– učestvovanje i zastupanje u postupcima posredovanja i mirenja u radno pravnim postupcima;
– predstavljanje i zastupanje klijenata u odnosima sa Sindikatima te u postupcima donošenja novih kolektivnih ugovora i izmenama postojećih kolektivnih ugovora;
– savetovanje i sprovođenje procedure u postupku otkazivanja ugovora o radu;
– zastupanje u sudskim, upravnim i arbitražnim postupcima o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
– zastupanje u postupcima radi naknade štete usled povrede na radu.

Advokatska kancelarija Savska se posebno ističe višedecenijskim iskustvom u oblasti radnih odnosa u prosveti i državnoj upravi, ministarstvima i drugim državnim organima i javnim preduzećima, što potvrđuju brojni klijenti – prosvetni radnici, kao i zaposleni u državnim organima.

Ustavno i upravno pravo

“Jedina stabilna država je ona u kojoj su svi građani jednaki pred zakonima.”

Aristotel, grčki filozof

Vladavina prava osnovni je postulat savremene države, u kojoj će svaki pojedinac biti zaštićen od države ali i od članova društva. Ustav je najviši pravni akt svake države i on predstavlja zbirku prava koja svaki pojedinac ima. Bez obzira na proklamovane slobode i prava, ona bivaju povređena ili ugrožena. Poslednje utočište za zaštitu ovih prava je Ustavni sud Republike Srbije koji je nadležan onda kada su sva druga pravna sredstva iscrpljena.

Mi zastupamo fizička i pravna lica pred Ustavnim sudom kada su njihova prava povređena. Takođe, zajedno sa ekspertima iz oblasti ustavnog prava, vršimo analizu zakona i podzakonskih akata i u slučaju da oni nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, podnosimo Ustavnom sudu Republike Srbije, zahteve za ocenu ustavnosti ili zakonitosti pravnih propisa.

Ukoliko, pak, Ustavni sud Republike Srbije smatra da Vaše ustavom jemčeno pravo nije povređeno, naša kancelarija će inicirati postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, kako bi ova institucija dala poslednji sud o povređenom ljudskom pravu.

Svaki građanin najčešće kontakt sa državom ostvaruje preko organa državne uprave. Već u prvim danima života građanin ima kontakt sa državom, jer biva upisan u matičnu knjigu rođenih kod nadležnog matičara koji je organ državne uprave. Kada čovek stekne imetak za svog života, mora tu svoju imovinu da prijavi Poreskoj upravi, kako bi platio porez. Ukoliko građanin želi da putuje, mora imati pasoš ili drugi lični dokument, koji dobija od organa državne uprave itd.

Zbog problema koji se u praksi događaju, vrlo je važno da u svakom kontaktu sa organima državne uprave građanin zna koja su njegova prava. Naša kancelarija pred svim upravnim organima istupa u najboljem interesu klijenta posebno se pridržavajući i vodeći računa o Zakonom definisanom načelu delotvornosti i ekonomičnosti postupka.

Poresko pravo

“Naš novi Ustav je usvojen i takve je sadržine da obećava trajnost; ali na ovom svetu ni za šta se ne može tvrditi da je sigurno, osim smrti i poreza.”

Bendžamin Frenklin

U savremenom društvu postoji nepisano pravilo o proporciji, koja se odnosi na stepen uređenja i sigurnosti koje pruža određena država sa jedne strane i fiskalne politike sa druge strane. Što je pravno uređenija država, pravilo je da je poreska politika takve države strožija. Poreski obveznici najčešće jesu sva fizička i pravna lica koja zaključuju određene pravne poslove, zatim stiču ili su već imaoci određenih prava i imovine, koja je oporeziva sama po sebi, ili je oporezivo raspolaganje tim pravima ili imovinom.

Poresko pravo u Republici Srbiji sa procesne strane funkcioniše u okvirima pravila upravnog prava, dok se u materijalnom smislu proteže i na domen prekršajnog i krivičnog prava.

Naša advokatska kancelarija pruža usluge pravnog konsaltinga u sferi poreskog prava za građane i privredne subjekte, kao i zastupanje pred organima uprave, kao pred pravosudnim organima. Pored postojećeg dugogodišnjeg iskustva u oblasti poreza na imovinu (porez na imovinu u užem smislu, na nasleđe i poklon, porez na prenos apsolutnih prava), te poreza na dohodak građana (porez na zarade, prihode od samostalne delatnosti, prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, prihode od kapitala, prihode od nepokretnosti, porez na kapitalne dobitke i porez na ostale prihode), naši advokati prate pravnu regulativu i praksu nadležnih poreskih uprava u vezi prihoda ostvarenih putem savremenih elektronskih medija, interneta, prihoda ostvarenih trgovinom kripto valutama i slično, te i u tom segmentu pružaju pravni konsalting i zastupanje.

Pravo intelektualne svojine

“Ideja je početna tačka svakog bogatstva, svih uspeha, svakog materijalnog dobra, svih otkrića i izuma.”

Clode M. Brystol – američki pisac, novinar i publicista

Ukoliko imate ideje, izume i proizvode koji drugima nisu do sada bili poznati koji su inovativni, napredni i novi, a za iste želite da se zna da su od Vas proistekli – na istima želite da patentirate Vaše pravo, advokati naše kancelarije će Vam takvo pravo omogućiti te pružiti celokupnu pravnu pomoć u postupcima pred nadležnim organima u zaštiti i ostvarenju Vašeg prava, pre svega pred Zavodom za intelektualnu svojinu.

Znak koji se može sastojati od bilo kakvih znakova, posebno od reči, uključujući lična imena, ili od crteža, slova, brojeva, boja, trodimenzionalnih oblika, oblika robe ili njenog pakovanja, kombinacija tih znakova ili zvukova predstavlja osnov za razlikovanje Vašeg privrednog društva u odnosu na druge privredne subjekte.

Advokati naše kancelarije pružaju sveobuhvatne pravne usluge u postupku da takav znak – podoban za razlikovanje u prometu robe, odnosno usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od robe, odnosno usluga drugog fizičkog ili pravnog lica – zaštitite Žigom te ga time učinite jedinstvenim i nedostupnim drugima za upotrebu. Naši advokati će Vam pružiti kompletnu pravnu i sudsku pomoć u eventualnim postupcima koji proisteknu usled nepoštovanja i zloupotrebe Vašeg zaštićenog autorskog ili srodnog prava od strane drugih bilo pravnih bilo fizičkih lica.

Pružamo pravne usluge građanima i privrednim subjektima u rešavanju pravnih problema u svim oblastima prava bez izuzetka.