Naš tim

Miljan Filipović

Advokat Miljan Filipović rođen je 1985.godine u Prokuplju. Osnovnu školu i Šestu beogradsku gimnaziju završava u Beogradu.

Godine 2004. upisuje Pravni fakultetu Univerziteta Union, na kome diplomira 2009. godine. Početkom 2010.godine pristupa obavljanju pripravničnog staža u advokatskoj kancelariji Sava V. Filipovića, kao druga generacija advokata u porodici Filipović. Od 2011.godine preuzima upravljanje i vođenje poslovima u Advokatskoj kancelariji “Filipović”, a od 2013.godine je upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije i Beograda.

U toku dosadašnje karijere, profesionalno iskustvo sticao je u zastupanju nekoliko stotina klijenat u krivičnim i parničnim postupcima, naročito u oblastima privrednog, građanskog i radnog prava. Posebno se specijalizovao za oblast zaštite podataka o ličnosti, diginalne imovine i ekološkog prava.

Tečno govori engleski jezik, a poseduje i Cambridge C1 Advanced Exam, dok se služi nemačkim jezikom.

Arsenije Simić

Advokat Arsenije Simić rođen je 1990.godine u Beorgadu, osnovnu školu i gimnaziju.

Nakon gimnazije, upisuje Pravni fakultet Univerziteta Union, gde diplomira 2016.godine.

Iste godine postaje pripravnik u advokatskoj kancelariji “Savska”. U imenik advokata Advokatske komore Srbije i Beorgada, upisan je 2021.godine.

U toku dosadašnje advokatske prakse učestvovao u je velikom broju parničnih i krivičnih postupaka pred sudovima Republike Srbije.

Naročito se specijaliozovao u oblasti građanskog i privrednog prava, a posebno je angažovan na predmetnima koji se tiču oblasti gradjevinarstva te rešavanja imovinkso – pravnih odnosa sa svojisnko – pravnim odnosima.

Tečno govori engleski jezik.

Ivana Lazić

Ivana M. Lazić rođena je 1994. godine u Beogradu. gde je završila osnovnu školu i Šestu beogradsku gimnaziju.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Svoj pripravnički staž u advokatskoj kancelariji “Savska” započela je 2020. godine.

Govori engleski jezik, a služi se nemačkim i italijanskim jezikom.

Pružamo pravne usluge građanima i privrednim subjektima u rešavanju pravnih problema u svim oblastima prava bez izuzetka.